Labradoodle Forums banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-2 of 2 Results
  1. New Member Introductions
    Hallo, Bij de aanschaf van mijn eerste Labradoodle heb ik van alles fout gedaan. Ik probeerde hem met heel veel liefde op te voeden en behandelde hem dan ook als mijn eigen kind. Maar, ik moet eerlijk tegen je zijn want mijn Labradoodle had de eerste jaren vervelende gedragsproblemen. Zo...
  2. Questions About Your Labradoodle
    Hi all - we have a 13 lb mini labradoodle (picture of her below :)) who just turned 1 year old in November! Last week, she was experiencing diarrhea first thing in the morning for a few days in a row so since then she's been on a chicken and rice diet. It's been helping as she's been having more...
1-2 of 2 Results
Top