Labradoodle Forums banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-1 of 1 Results
  1. New Member Introductions
    Hallo, Bij de aanschaf van mijn eerste Labradoodle heb ik van alles fout gedaan. Ik probeerde hem met heel veel liefde op te voeden en behandelde hem dan ook als mijn eigen kind. Maar, ik moet eerlijk tegen je zijn want mijn Labradoodle had de eerste jaren vervelende gedragsproblemen. Zo...
1-1 of 1 Results
Top